All posts by omri

ברכה חילונית לשלום החיילים- יעקב מעוז

ברכה חילונית לשלום החיילים- יעקב מעוז

בעמוד זה ניתן לקרוא את הברכה לחיילי צה”ל שחיבר ד”ר יעקב מעוז. מדובר בברכה בנוסח חלופי לתפילה המסורתית לשלום חיילי